INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

AB S.A. z siedzibą w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4 jest administratorem danych osobowych osób wyrażających zgodę na:

  • przesyłanie informacji handlowych dotyczących AB S.A. lub innych podmiotów należących do grupy kapitałowej AB na adres poczty elektronicznej osoby wyrażającej zgodę, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefonów, tabletów, komputerów), których osoba wyrażająca zgodę jest użytkownikiem,
  • kontakt telefoniczny przez AB S.A. z siedzibą w Magnicach w celach marketingu bezpośredniego dotyczącego AB S.A. lub innych podmiotów należących do grupy kapitałowej AB, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których osoba wyrażająca zgodę jest użytkownikiem.

Osoba zainteresowana może wyrazić zgodę na otrzymywanie od AB S.A informacji marketingowych za pomocą wybranych środków komunikacji elektronicznej - na podany w formularzu adres mailowy lub numer telefonu. Wyrażenie zgód, o których mowa powyżej, jest całkowicie dobrowolne.

Wyrażona przez osobę zainteresowaną zgoda może być w każdej chwili wycofana poprzez wysłanie zgłoszenia na adres rodo@ab.pl. Rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przed tą rezygnacją.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

AB S.A. przetwarza dane osobowe podane w formularzu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora), w celu prowadzenia działań marketingowych za pomocą wybranych przez osobę zainteresowaną środków komunikacji elektronicznej.

Dane osobowe mogą być też przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw Administratora, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, jak również zachowania zasady rozliczalności, zgodnie z RODO (uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

AB S.A przetwarza dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych powyżej lub wypełnienia przez AB S.A obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z AB S.A. w zakresie wskazanych wyżej celów przetwarzania danych, dostawcy usług IT, jak również podmioty świadczące na rzecz AB S.A. usługi księgowe, doradcze.

Dane osobowe mogą być przekazywane przez AB S.A poza EOG. Przekazanie może mieć miejsce wyłącznie do kraju objętego decyzją Komisji Europejskiej o odpowiedniej ochronie danych osobowych, a w przypadku innych krajów – wyłącznie do podmiotu, który zapewnia odpowiednie zabezpieczenia takich danych, w szczególności w postaci standardowych klauzul umownych.

Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje podmiotowi danych prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), podmiotowi danych przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione jego szczególną sytuacją (z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w przepisach) lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) można realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@ab.pl.